[1]
J. Shepherd, “Review of Edward Cowie’s Piano Concerto”, CJ, no. 19, Jun. 1978.